Feiten

Stichting De Grondige Reden

 

21-10-2014:

 

Mail Stichting de Grondige Reden aan LTO-Nederland:

 

"N.a.v ons telefoon gesprek van deze morgen deze mail.

Ik heb aangegeven dat er bij de stichting de grondige reden inmiddels 15 bedrijven zijn aangemeld die zeer grote schade hebben opgelopen door potgrond.

Zover nu bekend is komen er in ieder geval 6 bedrijven in de laatste fase van hun bestaan.

Gezien de ernst van de situatie wil ik op zeer korte termijn inhoudelijk overleg voeren met van Ruiten over de houding van LTO Nederland in deze kwestie aangezien er ook LTO leden onder deze potgrondschade vallen."

 

Antwoord LTO-Nederland aan Stichting de Grondige Reden:

 

"Bedankt voor je bericht. Ik heb inmiddels contact gehad met Nico van Ruiten hierover. Ik begreep dat hij en Dick Hylkema hierover vorig jaar al enkele keren contact hadden met jou. Tot nu toe hebben we van onze leden geen berichten binnen gekregen van schade die zij zouden hebben opgelopen door potgrond. Ook bij actieve navraag in commissies en werkgroepen zijn geen problemen naar voren gekomen. Indien dit inmiddels veranderd is, horen we dit graag van onze leden. Op dit moment is er o.i. dan ook geen aanleiding om het gesprek met jou opnieuw aan te gaan indien er geen opzienbarende nieuwe feiten zijn."

 

In 2012 is de heer Dick Hylkema, directeur LTO-Glaskracht, op de hoogte gebracht over de problemen met leucocoprinus birnbaumii in potgrond.

Stichting de Grondige Reden vindt het zeer bijzonder dat de directeur van LTO-Glaskracht in de Raad van Commissarissen zit bij MPS-ECAS.

MPS-ECAS is de controlerende en certificereende instantie voor het keurmerk RHP. Klik hier voor de certificaten MPS-ECAS.

Deze vorm van belangenverstrengeling van bestuurders vindt de Stichting de Grondige Reden onacceptabel.

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

Op woensdag 10 september 2014 te 13:52 uur is aangifte gedaan tegen potgrondleverancier MeeGaa Substrates wegens vervalsing, valsheid in geschrift dan wel het afleggen van een valse verklaring.

Het betreft hier de mogelijke vervalsing van contramonsters van in 2008 geleverde potgrond door MeeGaa Subtrates.

 

Na aanleiding van bovenstaande adviseert Stichting de Grondige Reden aan professionele gebruikers van potgrond om van elke levering potgrond die binnenkomt op uw bedrijf direct zelf een monster te nemen.

Stichting de Grondige Reden adviseert om deze monsters in een degelijke verpakking afgesloten te bewaren, op een koele (<18°C) en donkere plaats en het monster te voorzien van een goede registratie en kenmerking zodat het te herleiden is naar de oorspronkelijke levering.

Minimale volume monster = 5 liter

Voorts adviseert Stichting de Grondige Reden om deze monsters zo lang te bewaren als de oorspronkelijk geleverde partij, waarin de planten opgroeien, op uw bedrijf aanwezig is.

 

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

Op deze pagina zullen regelmatig verzamelde feiten verschijnen.

 

14-7-2014

Belangrijke feiten uit een intern rapport van 31 januari 2008 van de RHP over Leucocoprinus

birnbaumii:

"Leucocoprinus birnbaumii en L. lilacinogranulosus komen momenteel veel voor in de teelt

van Phalaenopsis. Daarbij kan worden aangetekend dat het vaak gaat om al lang

aanwezig zijnde besmettingen die zich langzaamaan steeds verder uitbreiden. In een

aantal gevallen zijn deze schimmels ook terug gevonden in backup monsters op

potgrondbedrijven, hetgeen impliceert dat de schimmel ook met grondstoffen mee kan

komen. In geval van Leucocoprinus spp. kan worden gesteld dat deze van tropische

herkomst is waardoor met name materialen zoals kokosgruis verdacht zijn.

Chromelosporium fulva / Peziza ostracoderma komt sowieso algemeen voor in de

tuinbouw. Daarnaast is in eerder onderzoek ook aangetoond dat de schimmel ook met

veen mee kan komen."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Er zijn uitgebreide proeven uitgevoerd met breedwerkende fungiciden op L. birnbaumii.

Geen enkel van twaalf beproefde middelen gaf enig effect op de schimmel. Dit sluit aan bij

praktijkervaringen. Ook proeven met biologische middelen hebben totnogtoe geen effect

geresulteerd."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Saprofage schimmels herbergen potentiële risico’s. De ongrijpbaarheid en het niet

beschikbaar zijn van curatieve of preventieve maatregelen om ze te voorkomen geven dat

de situatie steeds meer onbeheersbaar kan worden."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Volgens de website van de RHP:

Enige feiten uit het rapport van januari 2008 van de RHP geven aan dat men toen al bij de RHP op de hoogte was van o.a. de problematiek met Leucocoprinus birnbaumii.

Van een "Kenniscentrum en keurmerk voor substraten" (zoals de RHP zich noemt) zou je mogen verwachten/eisen dat u, als gebruiker van dit product, op de hoogte wordt gebracht van deze informatie. In plaats daarvan houdt de RHP dit intern.

Door aanpassing van de richtlijnen in het productschema voor potgrondfabrikanten worden problemen met potgrond slechts op papier "opgelost" maar blijven de problemen in de praktijk gewoon bestaan.

Het aantal schadegevallen bij kwekers blijkt na inventarisatie van de Stichting De Grondige Reden al schrikbarend hoog en zal hierdoor alleen nog maar toenemen.

U wordt als gebruiker van potgrond met RHP-certificatie misleid.

Zie voor het volledige interne rapport de subpagina Statusrapportage RHP.

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************

1-7-2014

 

Belangrijke informatie voor gebruikers van potgrond en andere substraten met RHP-keurmerk:

Per 1 januari 2014 heeft de stichting RHP in de algemene producteisen Horticulture een voor gebruikers van potgrond zeer ingrijpende wijziging doorgevoerd.

 

In Module 330 van het productschema, te weten Algemene Fytosanitaire Producteisen is het volgende gewijzigd:

 

 

Algemene fytosanitaire producteisen VOOR 1 januari 2014

 

Een RHP-product dient te voldoen aan de volgende eisen:

 

 • er mag alleen gebruik worden gemaakt van fytosanitair schoon materiaal.Het materiaal moet vrij zijn van schadelijke organismen (schimmels, bacteriën, virussen, insecten), tenzij bij de productspecifieke eisen anders vermeld staat.
 • het mag geen kiemkrachtige (onkruid-)zaden bevatten, tenzij anders vermeld in de productspecifieke eisen.
 • het mag niet verontreinigd zijn met levende wortels of groene plantedelen.
 • voor nematoden geldt een nultolerantie voor de volgende soorten(voor de soorten, zie tabblad achtergrondinformatie op de site).

   

  Algemene fytosanitaire producteisen NA 1 januari 2014

   

  Een RHP-product dient te voldoen aan de volgende eisen:

   

 • er mag alleen gebruik worden gemaakt van fytosanitair schoon materiaal. Het materiaal moet vrij zijn van plantpathogenen tenzij bij de produktspecifieke eisen anders vermeld staat. RHP ontwikkelt de komende jaren(geplande introductie 2016) een lijst met plantpathogenen welke niet mogen voorkomen in substraten en toetsbaar zijn in grondstoffen(in analogie met de lijst met nemathoden).

   

   

  Door deze eisen zodanig te wijzigen, ten nadele van de gebruikers en zonder daar de gebruikers van RHP gekwalificeerde producten expliciet over te informeren, legt de RHP de risico’s die verbonden zijn aan het product bij de gebruikers van deze producten. U als gebruiker gaat er ten onrechte vanuit dat u een kwaliteitsproduct koopt met het daarbij behorende keurmerk. Het keurmerk geeft door deze wijziging geen althans veel beperktere garanties aan de gebruiker omtrent de kwaliteit van het product dan voorheen het geval was.

   

  Zie voor de originele module de subpagina Module 330.

   

  **********************************************************************************************************************************

   

Publicatie Nieuwsbrief Vakblad voor de Bloemisterij 18-6-2014.